Halo Tora Tour

Halo Tora kick their European tour off this Friday night in Glasgow