Merrick’s Tusk Euro Tour

Merrick’s Tusk set off on their first European tour today!!!